Beeldcompany leverings- en betalingsvoorwaarden m.b.t. exploitatieactiviteiten PhotoStudio’s.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Beeldcompany BV, Volumegroep BV en de daar onder ressorterende werknaam ID foto doen, hierna te noemen verhuurder, op alle overeenkomsten die wij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2    Algemene voorwaarden van huurder gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2    Als huurder aan verhuurder gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag verhuurder uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3    Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft verhuurder het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij huurder in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1    Tenzij anders is overeengekomen, behoudt verhuurder de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2    De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van verhuurder ongeacht of aan huurder voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is huurder aan verhuurder een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3    Huurder moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door verhuurder gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is huurder aan verhuurder een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1    Huurder vrijwaart verhuurder voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens huurder verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd

5.1    De levertijd wordt door verhuurder bij benadering vastgesteld.

5.2    Bij de vaststelling van de levertijd gaat verhuurder er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3    Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke verhuurder bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan verhuurder de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van verhuurder kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

5.4    Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1    Bij huur en/of koop vindt levering plaats af verhuurder; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verhuurder deze ter beschikking stelt aan huurder.

6.2    Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen huurder en verhuurder overeenkomen dat verhuurder voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op verhuurder.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1    Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door verhuurder nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan huurder.

7.2    Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

7.3    Als er goederen door huurder worden aangeleverd en verhuurder bereid is deze te gebruiken, mag verhuurder maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1    Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2    Onder omstandigheden die niet door verhuurder te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3    Verhuurder is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1    Huurder moet ervoor zorgen dat alle beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

9.2    In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a.    de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b.    de kosten voor aansluiting van elektriciteit- , internet of andere infrastructurele voorzieningen;
c.    de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1     Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a.    er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b.    de door huurder verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1     Huurder zorgt ervoor dat verhuurder zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

Elektriciteit en een internetaansluiting; op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2    Huurder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van verhuurder die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

11.3    Wanneer huurder zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van verhuurder dit toelaat. Daarnaast is huurder aansprakelijk voor alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1    Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a.    huurder het werk heeft goedgekeurd;
b.    het werk door huurder in gebruik is genomen.
c.    huurder het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2    Keurt huurder het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan verhuurder.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1    Verhuurder is aansprakelijk voor schade die huurder lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verhuurder toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen verhuurder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2    Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a.    bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b.    opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c.    schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

13.3    Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door huurder aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verhuurder geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1    Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal verhuurder deze herstellen of vervangen. De delen die bij verhuurder hersteld of door verhuurder vervangen worden, moeten franco aan verhuurder worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van huurder.

14.2    Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan verhuurder worden teruggezonden. Daarna zal verhuurder de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– huurder crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.5    Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat verhuurder voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal verhuurder dit herstellen.

14.6    Voor die onderdelen waarvoor huurder en verhuurder dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als huurder gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

14.7    Huurder moet verhuurder in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8    Huurder kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van verhuurder heeft voldaan.

14.9    a.     Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
–    normale slijtage;
–    onoordeelkundig gebruik;
–    niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
–    installatie, montage, wijziging of reparatie door huurder of door derden.

b.         Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 15: Reclamaties

Huurder kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij verhuurder heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van huurder. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van huurder opgeslagen. Verhuurder mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1    Betaling wordt gedaan op een door verhuurder aangewezen rekening.

17.2    Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a.    bij vooruitbetaling via een automatische incasso.
b.    in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.

17.3    Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is huurder verplicht op verzoek van verhuurder een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als huurder hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verhuurder heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op huurder te verhalen.

17.4    Het recht van huurder om zijn vorderingen op verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verhuurder.

17.5    De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a.    een betalingstermijn is overschreden;
b.    huurder failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c.    beslag op zaken of vorderingen van huurder wordt gelegd;
d.    de huurder (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e.    de huurder (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6    Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is huurder direct rente aan verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.7    Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 50.

17.8    Als verhuurder in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van huurder.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1    Na levering blijft verhuurder eigenaar van geleverde zaken.

18.2    Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag huurder deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3    Nadat verhuurder zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Huurder staat verhuurder toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4    Als verhuurder geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is huurder verplicht de nieuw gevormde zaken aan verhuurder te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding

Als huurder de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van verhuurder en verhuurder hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Verhuurder heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1    Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2    Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3    Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Verhuurder mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4           Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Beeldcompany BV, Volumegroep BV, ID Foto; Koekoeksweg 3, 8084 GN ’t Harde.

 

Zoeken